За мен

Контакти
Красимира Иванова Граматикова
гр. Варна

Професионална квалификация и обучения:

 • Докторант  във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" Катедра Психология – Педагогическа и възрастова психология 
 • ВСУ "Черноризец Храбър" Магистър – Психологично консултиране
 • ВСУ "Черноризец Храбър" – психолог
 • Член на Дружеството по Позитивна психотерапия
 • Сътрудничество във Фондация "SOS-семейства в риск" – гр.Варна
 • Ментор в Обучаваща организация "Радиалис ООД" – Студентски практики МОН – Психологично консултиране от 29.07.2020г. – 12.10.2023г. към: 
ВСУ "Черноризец Храбър" – Варна
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" – В.Търново

Академично образование:
5 години ОКС Бакалавър, Психология – ВСУ "Ч. Храбър" – Варна
2 години ОКС Магистър, Психологично консултиране – ВСУ "Ч. Храбър" – Варна
3 години ОКС Докторант, Катедра Психология – Педагогическа и възрастова психология – "Св. св. Кирил и Методий" – В. Търново
 
Специализация в школи:
 • CBT – Обучение в Когнитивно-поведенческа школа – Специализирани умения в психодиагностика на когнитивни процеси, интелект и личност. Въпросници за основни личностови качества, самооценка, ценности и мотивация на поведение, копинг стратегии. Тревожни и депресивни разстройства, ПТСР, зависимости. Работа с дисфункционални вярвания, агресивна предиспозиция и кратки проективни методики. Кризисна интервенция. Работа с травмата и болката. Соматични заболявания, онкопсихология и др.

 • ДППБ – Обучение към Школата по Позитивна психотерапия Майсторско ниво към Школата по позитивна психотерапия за работа по метода на позитивната психотерапия в индивидуална, семейна, партньорска и групова терапевтична работа. Умения за разрешаване на конфликтни и кризисни ситуации. Техники за разгръщане на социални умения на личността и групата. Техники за позитивно мислене. Личностово развитие и социална адаптация в анализа на неадаптивното поведение, кризи на възрастта, проблеми на себевъзприемането, понижена самооценка, затруднения в себереализацията. Девиантно поведение при подрастващи и възрастни и др.

        Част от допълнителните обучения за придобиване на специфични умения и квалификации:

 • Практическо обучение в реална работна среда – място за лишаване от свобода – Затвор Варна.
 • Психологически, социални и правни аспекти на домашното насилие. 
 • Подходи при работа с лица жертви на домашно насилие.
 • Специфични подходи при работа с ромски жени и деца, пострадали от насилие.
 • Подходи при работа с лица в превенцията на трафик на хора с цел трудова експлоатация.
 • Подходи при работа с жертви на трафик на хора с цел трудова и сексуална  експлоатация.
 • Обучение за съдии, адвокати и медиатори – Децата на фокус в съдебната система – съдебно решаване на родителски спорове, родители преминаващи през развод, домашно насилие, родителско отчуждение – анализ на добри практики от чужбина.
 • Откриване, превенция и интервенция на суицидно поведение в практиката.
 • и др.Контакти:

гр. Варна, ул. ''Цар Асен'' №24
ул. ''Ф. Каниц'' №17

Телефон:  0888 797 599


е- mail: 

krassigrmt@gmail.com 

krasi_grmt@abv.bg  

skype: Krasimira Gramatikova


https://krasimiragramatikova.com/

https://www.facebook.com/kr.gramatikova.psychologist/

https://www.instagram.com/kr.gramatikova.psychologist/

https://twitter.com/KrasimiraGrama1


Страница в портала psiholozi.com

https://psiholozi.com/%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d0%b0%d1%81%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82/                    
Сподели